Xem bói - Xem bói tình yêu theo tên - Bói nốt ruồi - Gieo quẻ

Cách gieo quẻ Trạch Sơn Hàm và ý nghĩa quẻ số 31 là gì?

Cách gieo quẻ Trạch Sơn Hàm và ý nghĩa quẻ số 31 là gì?

Quẻ số 31 Trạch Sơn Hàm nằm trong 64 quẻ Kinh Dịch. Đặc biệt quẻ Trạch Sơn Hàm chứa đựng huyền cơ, ẩn số của cuộc đời bạn. Bên cạnh đó, khi bạn hiểu được ý nghĩa quẻ 31, bạn…

Cách gieo quẻ Thuần Ly và ý nghĩa quẻ số 30 là gì?

Cách gieo quẻ Thuần Ly và ý nghĩa quẻ số 30 là gì?

Quẻ số 30 Thuần Ly nằm trong 64 quẻ Kinh Dịch. Đặc biệt quẻ Thuần Ly chứa đựng huyền cơ, ẩn số của cuộc đời bạn. Bên cạnh đó, khi bạn hiểu được ý nghĩa quẻ 30, bạn sẽ biết…

Cách gieo quẻ Thuần Khảm và ý nghĩa quẻ số 29 là gì?

Cách gieo quẻ Thuần Khảm và ý nghĩa quẻ số 29 là gì?

Quẻ số 29 Thuần Khảm nằm trong 64 quẻ Kinh Dịch. Đặc biệt quẻ Thuần Khảm chứa đựng huyền cơ, ẩn số của cuộc đời bạn. Bên cạnh đó, khi bạn hiểu được ý nghĩa quẻ 29, bạn sẽ biết…

Cách gieo quẻ TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ và ý nghĩa quẻ số 28 là gì?

Cách gieo quẻ TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ và ý nghĩa quẻ số 28 là gì?

Quẻ số 28 TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ nằm trong 64 quẻ Kinh Dịch. Đặc biệt quẻ TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ chứa đựng huyền cơ, ẩn số của cuộc đời bạn. Bên cạnh đó, khi bạn hiểu được ý nghĩa quẻ…

Cách gieo quẻ Sơn Lôi Di và ý nghĩa quẻ số 27 là gì?

Cách gieo quẻ Sơn Lôi Di và ý nghĩa quẻ số 27 là gì?

Quẻ số 27 Sơn Lôi Di nằm trong 64 quẻ Kinh Dịch. Đặc biệt quẻ Sơn Lôi Di chứa đựng huyền cơ, ẩn số của cuộc đời bạn. Bên cạnh đó, khi bạn hiểu được ý nghĩa quẻ 27, bạn…

Cách gieo quẻ Sơn Thiên Đại Súc và ý nghĩa quẻ số 26 là gì?

Cách gieo quẻ Sơn Thiên Đại Súc và ý nghĩa quẻ số 26 là gì?

Quẻ số 26 Sơn Thiên Đại Súc nằm trong 64 quẻ Kinh Dịch. Đặc biệt quẻ Sơn Thiên Đại Súc chứa đựng huyền cơ, ẩn số của cuộc đời bạn. Bên cạnh đó, khi bạn hiểu được ý nghĩa quẻ…

Cách gieo quẻ Thiên Lôi Vô Vọng và ý nghĩa quẻ số 25 là gì?

Cách gieo quẻ Thiên Lôi Vô Vọng và ý nghĩa quẻ số 25 là gì?

Quẻ số 25 Thiên Lôi Vô Vọng nằm trong 64 quẻ Kinh Dịch. Đặc biệt quẻ Thiên Lôi Vô Vọng chứa đựng huyền cơ, ẩn số của cuộc đời bạn. Bên cạnh đó, khi bạn hiểu được ý nghĩa quẻ…

Cách gieo quẻ Địa Lôi Phục và ý nghĩa quẻ số 24 là gì?

Cách gieo quẻ Địa Lôi Phục và ý nghĩa quẻ số 24 là gì?

Quẻ số 24 Địa Lôi Phục nằm trong 64 quẻ Kinh Dịch. Đặc biệt quẻ Địa Lôi Phục chứa đựng huyền cơ, ẩn số của cuộc đời bạn. Bên cạnh đó, khi bạn hiểu được ý nghĩa quẻ 24, bạn…

Cách gieo quẻ Sơn Địa Bác và ý nghĩa quẻ số 23 là gì?

Cách gieo quẻ Sơn Địa Bác và ý nghĩa quẻ số 23 là gì?

Quẻ số 23 Sơn Địa Bác nằm trong 64 quẻ Kinh Dịch. Đặc biệt quẻ Sơn Địa Bác chứa đựng huyền cơ, ẩn số của cuộc đời bạn. Bên cạnh đó, khi bạn hiểu được ý nghĩa quẻ 23, bạn…

Ý nghĩa quẻ số 22 và cách gieo quẻ Sơn Hỏa Bí chi tiết nhất

Ý nghĩa quẻ số 22 và cách gieo quẻ Sơn Hỏa Bí chi tiết nhất

Trong 64 quẻ kinh dịch thì quẻ số 22 Sơn Hỏa Bí là quẻ thượng kinh hay hạ kinh. Và quẻ Sơn Hỏa Bí có ý nghĩa gì. Xem ngay để biết thêm chi tiết về cách gieo quẻ số…

Ý nghĩa quẻ số 21 và cách gieo quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp chi tiết nhất

Ý nghĩa quẻ số 21 và cách gieo quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp chi tiết nhất

Trong 64 quẻ kinh dịch thì quẻ số 21 Hỏa Lôi Phệ Hạp là quẻ thượng kinh hay hạ kinh. Và quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp có ý nghĩa gì. Xem ngay để biết thêm chi tiết về cách gieo…

Ý nghĩa quẻ số 20 và cách gieo quẻ Phong Địa Quan chi tiết nhất

Ý nghĩa quẻ số 20 và cách gieo quẻ Phong Địa Quan chi tiết nhất

Trong 64 quẻ kinh dịch thì quẻ số 20 Phong Địa Quan là quẻ thượng kinh hay hạ kinh. Và quẻ Phong Địa Quan có ý nghĩa gì. Xem ngay để biết thêm chi tiết về cách gieo quẻ số…

icon icon Thư viện